မုန့်တိုက် Bakery မော်ဂျူး (ငွေကိုင်)

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့်

ပထမဗီဒီယို => ကြိုတင်အော်ဒါစီမံ - စရံယူ

ဒုတိယဗီဒီယို => ကြိုတင်အော်ဒါစီမံ - ကျန်ငွေလက်ခံ

 

 

ပထမဗီဒီယို => ကြိုတင်အော်ဒါစီမံ - စရံယူ

 

ဒုတိယဗီဒီယို => ကြိုတင်အော်ဒါစီမံ - ကျန်ငွေလက်ခံ

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
အစီရင်ခံစာဖတ်ရှုခြင်း