အစီရင်ခံစာဖတ်ရှုခြင်း

မြန်မီနူး ဆိုင်စီမံနှင့်အကူအညီစနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည့်သူများအတွက် ကြည့်ရူလေ့လာပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့် ၊ ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

ပထမဗီဒီယို => တနေ့တာစက်ပိတ်အစီရင်ခံစာစာရွက်

ဒုတိယဗီဒီယို => ဆိုင်တနေ့တာ (သို့) နေ့စဉ်အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ

 

 

ပထမဗီဒီယို => တနေ့တာစက်ပိတ်အစီရင်ခံစာစာရွက်

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ငွေကိုင်အကောင့်

 

 

ဒုတိယဗီဒီယို => ဆိုင်တနေ့တာ (သို့) နေ့စဉ်အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ

ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အကောင့် - ပိုင်ရှင်အကောင့် သို့ မန်နေဂျာအကောင့်

 

 

Previus Post
ငွေတောင်းစာရွက် (Bill or Invoice)
Next Post
ဒီဂျစ်တယ်မီနူး